شیر ظرفشویی رزا

شیر ظرفشویی رزا کروم
شیر ظرفشویی رزا کرومات
شیر ظرفشویی رزا طلایی
شیر ظرفشویی رزا طلامات
شیر ظرفشویی رزا سفیدطلا
شیر ظرفشویی رزا در پنج رنگ کروم، کرومات، طلایی، طلامات و سفیدطلا