شیرآلات روشویی

شیر روشویی مرتا (کوتاه)

شیر روشویی مرتا (بلند)

شیر روشویی سولار

شیر روشویی برمودا

شیر روشویی گراد

شیر روشویی رومنس

شیر روشویی بیزانس (پایه بلند)

شیر روشویی بیزانس (پایه کوتاه)

شیر روشویی ایسکو (بلند)

شیر روشویی ایسکو (کوتاه)