شیر آشپزخانه انزو

شیر ظرفشویی انزو کروم
شیر ظرفشویی انزو کرومات
شیر ظرفشویی انزو طلایی
شیر ظرفشویی انزو طلامات
شیر ظرفشویی انزو رزگلد
شیر ظرفشویی انزو در پنج رنگ کروم، کرومات، طلایی، طلامات و رزگلد